Skoči na glavno vsebino

INFORMACIJE O ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Šola je zavezanec za obravnavo prijav v t.i. notranjem postopku.  

Pomembne povezave:

 

Kaj je prijava kršitev?

Ali menite, da je v šoli prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku:

  • Branku Filipiču

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma se preprečile prihodnje kršitve. Pri tem je dolžan varovati vašo identiteto. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

Kršitve lahko prijavite pisno ali ustno prek:

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

 

Kakšno zaščito lahko pričakujete?

Prijavo kršitev znotraj delovnega okolja pogosto spremlja občutek nelagodja in strahu pred povračilnimi ukrepi. Šola je zavezana k odpravljanju nepravilnosti in vodstvo ne namerava in tudi ne sme izvajati povračilnih ukrepov zoper prijavitelje, ki v dobri veri prijavijo nepravilnosti.

Vašo prijavo bo neposredno prejel zaupnik. Podatki o prijavitelju bodo znani le zaupniku, ki jih ne bo razkril nikomur (poskus ugotavljanja identitete prijavitelja in razkritje podatkov o prijavitelju predstavljata prekršek, za katerega ZZPri predpisuje globo). Vsebina prijave bo po potrebi razkrita posameznikom, ki bodo sodelovali pri odpravljanju prijavljenih nepravilnosti.

V primeru, ko bi kdorkoli ugotavljal identiteto prijavitelja, je takšno ravnanje kršitev, ki jo lahko prijavite Komisiji za preprečevanje korupcije. Zaupnik vam bo tudi svetoval, na katero zunanjo institucijo se lahko obrnete, če prijave ne bo mogoče ustrezno obravnavati znotraj šole.

Zaupnik vam bo po potrebi izdal tudi potrdilo o vloženi prijave, v kolikor ga boste potrebovali v drugih uradnih postopkih.

 

 

Kdaj ste upravičeni do zaščite?

Do zaščitnih in podpornih ukrepov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev so upravičeni prijavitelji, ki so fizične osebe in so podali prijavo o kršitvi znotraj svojega delovnega okolja, zaradi česar se proti njim izvajajo ali se lahko izvajajo povračilni ukrepi.

Zaščita se zagotavlja prijaviteljem, ki so prijavo podali v dobri veri (ob podaji prijave so verjeli, da so informacije resnične). Prijavitelji, ki vedoma podajo lažno prijavo, niso upravičeni do zaščite; takšna prijava lahko pomeni tudi storitev prekrška.

Zaščita prijaviteljev velja za prijavljene kršitve, ki še trajajo oziroma so se zgodile ali prenehale pred manj kot dvema letoma. Prijavo je torej treba podati čim prej.

 

Kakšen je postopek obravnave prijave?

Ko zaupnik prejme prijavo, izvede predhodni preizkus. To pomeni, da preveri zakonske pogoje za obravnavo prijave.

Predhodni preizkus zaupnik izvede v sedmih dneh in o tem obvesti prijavitelja. Če zaupnik prijavo sprejme v obravnavo, se postopek nadaljuje, v nasprotnem pa prijavitelja obvesti o tem, da prijave ne bo obravnaval, in pojasni razloge. Po potrebi lahko zaupnik kontaktira prijavitelja za posredovanje dodatnih podatkov, ki mu bodo omogočili celovito obravnavo prijave.

V nadaljevanju obravnave zaupnik oceni, kdo znotraj organizacije lahko pomaga pri preiskavi kršitve in izvedbi ukrepov za odpravo kršitve. Te osebe seznani z vsebino prijave, ne pa tudi s podatki o prijavitelju. Če bo treba za razrešitev prijave druge osebe seznaniti z osebnimi podatki prijavitelja (ker se npr. kršitev nanaša nanj osebno), ga bo zaupnik zaprosil za soglasje za razkritje osebnih podatkov. Če brez soglasja prijavitelja ne bo mogoče nadaljevati s postopkom, le-ta pa se z razkritjem ne strinja, bo postopek ustavljen. Če bo to potrebno, bo pri preiskavi kršitve sodeloval odvetnik ali revizor, ki bo tudi seznanjen z vsebino prijave.

Z vsebino prijave (ne pa tudi s podatki o prijavitelju) bo seznanjena tudi oseba, na katero se prijava nanaša (kršitelj), ki bo lahko v postopku sodelovala in ščitila svoje interese, če je to v konkretnem primeru ustrezno.

V postopku ugotovljene kršitve bodo odpravljene v najkrajšem roku. Zaupnik bo po potrebi o kršitvah obvestil tudi pristojne organe, kadar je prijava kršitev zunanjim organom obvezna, in naznanil kaznivo dejanje oziroma vložil kazensko ovadbo v primeru, ko bi pri ugotovljeni kršitvi šlo za kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. V slednjem primeru bo zaupnik vaše osebne podatke posredoval državnemu tožilstvu le na obrazloženo zahtevo, če bo to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj.

Ob zaključku postopka zaupnik prijavitelja seznani z izidom postopka ter predlaganih in izvedenih ukrepih. Če postopek še ne bo končan po treh mesecih, bo zaupnik prijavitelja obvestil o trenutnem stanju zadeve. Zaupnik bo o izidu postopka obvestil tudi vodstvo (ravnatelja), pri čemer v poročilu ne bo navajal osebnih podatkov prijavitelja.

 

Kaj storiti v primeru povračilnih ukrepov?

Za povračilne ukrepe veljajo tisti ukrepi, s katerimi se poslabša položaj prijavitelja in so posledica vložene prijave. Med njimi so na primer opozorilo pred odpovedjo oz. odpoved delovnega razmerja, disciplinske sankcije, premestitev, nadlegovanje, neenaka obravnava in podobno.

Izvajanje povračilnih ukrepov je prepovedano in lahko predstavlja prekršek. V primeru povračilnih ukrepov je možno vložiti zahtevo za začasno odredbo, s katero sodišče delodajalcu odredi ustavitev povračilnih ukrepov. Če bi bili delovnopravni ukrepi že izvršeni, je možna tudi tožba na delovnem sodišču. V primeru odpovedi delovnega razmerja je prijavitelj upravičen tudi do nadomestila za brezposelnost, in sicer ne glede na razlog odpovedi (tudi če je iz krivdnih razlogov), če s potrdilom Komisije za preprečevanje korupcije izkaže, da je upravičen do zaščite po ZZPri.

 

 

Kdaj lahko zaupnik razkrije identiteto prijavitelja?

Zaupnik lahko identiteto prijavitelja razkrije v treh primerih:

  • če se prijavitelj strinja z razkritjem (zaupnik ga bo prosil za soglasje);
  • če to zahteva državni tožilec, kadar je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj (o razkritju identitete tožilstvu je prijavitelj predhodno obveščen);
  • če to zahteva sodišče, ko je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva (o razkritju identitete sodišču je prijavitelj predhodno obveščen).

Ne glede na navedeno ne sme nihče razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

 

Izključitev odgovornosti glede razkritja

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z ZZPri, ne krši nobene omejitve ali prepovedi glede razkritja informacij in ne nosi nobene odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujno za razkritje kršitve na podlagi zakona.

Navedeno se ne uporablja glede omejitev razkritja informacij, določenih s predpisi na področju varovanja tajnih podatkov, poklicne skrivnosti odvetnikov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tajnosti sodnih posvetovanj in pravil kazenskega postopka.

Ne glede na določbe zakona, ki ureja poslovno skrivnost, prijava ali javno razkritje informacij, ki vključujejo poslovne skrivnosti, ni protipravno, če ju prijavitelj prijavi ali razkrije v skladu z ZZPri.

 

Organi za zunanjo prijavo:

   1.  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve,
   2.  Agencija za trg vrednostnih papirjev,
   3.  Agencija za varstvo konkurence,
   4.  Agencija za varnost prometa,
   5.  Agencija za zavarovalni nadzor,
   6.  Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
   7.  Banka Slovenije,
   8.  Državna revizijska komisija,
   9.  Finančna uprava,
   10.  Tržni inšpektorat,
   11.  Urad za preprečevanje pranja denarja,
   12.  Informacijski pooblaščenec,
   13.  Inšpekcija za informacijsko varnost,
   14.  Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
   15.  Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
   16.  Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
   17.  Inšpektorat za delo,
   18.  Inšpektorat za javni sektor,
   19.  Inšpektorat za okolje in prostor,
   20.  Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,
   21.  Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
   22. Zdravstveni inšpektorat,
   23.  Slovenski državni holding in
   24.  Komisija za preprečevanje korupcije.

 

Zaupnost:

Vsa poročila se obravnavajo zaupno v skladu z ZZPri, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Varujemo osebne podatke in zagotavljamo ustrezno zaščito tako za prijavitelja kot za osebo, na katero se nanaša prijava.

 

 

Informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne na:

https://www.sola-skofije.si/files/2022/03/SKM_C554e22033013030.pdf

Ogled rokometne tekme

Učenci, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo izbirni predmet IŠP – rokomet, so si v soboto, 27. 5. 2023, ogledali prvenstveno tekmo RD Koper: Urbanscape Loka. Videli so zmago domače ekipe, ki je prvenstvo zaključila na sredini lestvice. 

Na tem mestu se želimo zahvaliti upravi RD Koper, ki nas je lepo sprejela in omogočila ogled tekme. Hvala!

Ogled rokometne tekme v Kopru

 

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE ZA UČENCE OD 1. DO 4. RAZREDA

Na naši šoli smo v petek, 26. 5. 2023, imeli prav poseben dan. Na zaključno prireditev ob koncu bralne značke za učence od 1. do 4. razreda smo povabili pravljičarko, pisateljico in pesnico, go. Anjo Štefan.

Otroci so poslušali pravljice, pesmice, reševali so uganke, na koncu pa še zapeli skupaj z ustvarjalko. Naši učenci so prebrali že mnogo del Anje Štefan, tudi poustvarjali so po njenih delih, napisali zgodbice in izdelali lutke. Nekaj naših učencev je tudi recitiralo pesmice iz knjige ge. Anje Štefan.

Obisk je sofinancirala tudi knjigarna Libris iz Kopra.

Ta dan nam bo vsem skupaj zagotovo ostal v lepem spominu.

SEZNANITEV Z DOSEŽKI UČENCEV PRI NPZ

Starši učencev 6. in 9. razreda imate pravico do vpogleda v nacionalne preizkuse znanja (NPZ) za svojega otroka. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo je vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si.

Dostop bo možen za učence devetega razreda od 31. 5. do 2. 6., za učence šestega  razreda pa od 6. 6. do 8. 6. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči.

Za starše, ki bi si želeli skupaj z učiteljem pregledati ovrednotene nacionalne pisne preizkuse znanj za svojega otroka, bodo vpogledi mogoči po spodnjem razporedu, vendar ob predhodni najavi. Vsaj dva dni pred želenim prihodom sporočite učitelju ali v tajništvo šole svoj obisk. Na vpogled prinesite otrokovo šifro za dostop ter EMŠO.

NPZ – PREDMET DATUM VPOGLED ZA STARŠE
SLJ (6.razred) Irena Abram 6. 6. 2023 – 4. enota
MAT (6.razred) Maja Trošt 6. 6. 2023 – 3. enota
TJA (6.razred) Alenka P. Rihter 8. 6. 2023 – 3. enota
SLJ (9.razred) Boštjan Debelak 1. 6.2023 – 3. enota
MAT (9.razred) Mirjam Skok 31. 5. 2023 – 4. enota
GUM (9.razred) Tilen Božič 1. 6. 2023 – 5. enota

 

Katarina Zidarič, namestnica za izvedbo NPZ

 

SNEMANJE ZA ODDAJO INFODROM, RTV SLOVENIJA

V sredo, 24. 5. 2023, so z RTV Slovenija prišli snemat oddajo Infodrom na našo šolo. Nastopali so naši učenci: Doroteja Komjenović, Anže Ajdnik, Sara Jurinčič, Jan Penko in Patrik Medved. Pogovarjali so se o branju za bralno značko ter o branju nasploh.

 Oddaja bo na sporedu na RTV Slovenija v petek, 26. 5. 2023, ob 16.30. Na spletnih straneh RTV SLO (Infodrom) boste pa lahko dostopali do oddaje tudi po tem datumu.

Povezavo do oddaje bomo objavili takoj, ko bo na voljo.

                                                                               Snežana Jeras, knjižničarka

Področno tekmovanje – atletika

V ponedeljek, 22. 5. 2023, se je skupina učenk in učencev udeležila področnega tekmovanja v atletiki. Barve naše šole sta odlično zastopala Lana Gomizelj, ki je osvojila 1. mesto v teku na 1000 m, ter Tomaž Burić, ki je pometel z vso konkurenco v skoku v višino in ravno tako osvojil zlato odličje. Tako ekipa deklet kot ekipa dečkov je osvojila odličje tudi v štafetnem teku (4x100m). Ekipa deklet (Lana Gomizelj, Doroteja Matič, Maša Kačič, Julija Žnidaršič) se je uvrstila na 2. mesto, ekipa dečkov (Tomaž Burić, Žan Loredan, Uroš Banjanac in Lan Mikulandi Perič) pa je tekmovanje končala na tretjem mestu.

Vsem sodelujočim čestitamo za uspešno zastopanje naše šole!

Bičikleta žur 2023

Lovljenje primernega termina za letošnji »Bičikleta žur« je bila prava loterija. Borba z aprilskim vremenom v mesecu maju naj se pustila na trnih vse do zadnjega dne, a je koncu zmagala naša športna volja in želja po aktivnem druženju. Kljub vetrovnemu vremenu smo se v soboto, 20. 5. 2023 zbrali pri šoli OŠ Oskarja Kovačiča Škofije in se v polni kolesarski opremi podali na tri različne trase. Na poti smo uživali v čudoviti naravi in kolesarskih prigodah ter se vsi uspešno vrnili na izhodiščno točko. Ob povratku so nas pričakale spodbudne melodije in izvrstne dobrote, ki so jih pripravile učenke 8. In 9. razredov, pod mentorstvom učiteljice Mirjane Krajačič in Irene Abram.

Nastavitve dostopnosti