Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolske sklade ureja 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI. Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole.

Vloge za šolski sklad se odda po pošti naslovljeno na šolski naslov s pripisom za šolski sklad  ali osebno v tajništvo šole. Vloga mora biti v zaprti kuverti.

Odbor šolskega sklada se bo sestajal dvakrat letno oz. po potrebi. Sestajal se bo v mesecu septembru in mesecu juniju v šolski zbornici.

 

Člani odbora so:

  • predstavniki staršev : Katja Letig Hameršak, Taja Bonbek Štaher, Neja Bonbek Natek in Ana Žele
  • predstavniki šole : Branko Filipič, Mirjana Pisk in Sandra Grbec (vodja sklada)

 

PRAVILA šolskega sklada (pdf dokument)

VLOGA za dodelitev sredstev za subvencioniranje (pdf dokument)

Dostopnost