Skoči na glavno vsebino

Ponudba počitniških aktivnosti 2022/23

 

 

Poletno pošitniško varstvo - plakat

Učna gradiva za posamezne razrede 2023/24

Seznam učnih gradiv za posamezni razred vsebuje seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih pripomočkov, ki jih bo učenec potreboval za naslednje šolsko leto.

1. razred    4. razred 7. razred
     
2. razred    5. razred 8. razred
     
3. razred    6. razred 9. razred

                                               

                                     

                                            

 

INFORMACIJE O ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Šola je zavezanec za obravnavo prijav v t.i. notranjem postopku.  

Pomembne povezave:

 

Kaj je prijava kršitev?

Ali menite, da je v šoli prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku:

  • Branku Filipiču

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma se preprečile prihodnje kršitve. Pri tem je dolžan varovati vašo identiteto. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

Kršitve lahko prijavite pisno ali ustno prek:

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

 

Kakšno zaščito lahko pričakujete?

Prijavo kršitev znotraj delovnega okolja pogosto spremlja občutek nelagodja in strahu pred povračilnimi ukrepi. Šola je zavezana k odpravljanju nepravilnosti in vodstvo ne namerava in tudi ne sme izvajati povračilnih ukrepov zoper prijavitelje, ki v dobri veri prijavijo nepravilnosti.

Vašo prijavo bo neposredno prejel zaupnik. Podatki o prijavitelju bodo znani le zaupniku, ki jih ne bo razkril nikomur (poskus ugotavljanja identitete prijavitelja in razkritje podatkov o prijavitelju predstavljata prekršek, za katerega ZZPri predpisuje globo). Vsebina prijave bo po potrebi razkrita posameznikom, ki bodo sodelovali pri odpravljanju prijavljenih nepravilnosti.

V primeru, ko bi kdorkoli ugotavljal identiteto prijavitelja, je takšno ravnanje kršitev, ki jo lahko prijavite Komisiji za preprečevanje korupcije. Zaupnik vam bo tudi svetoval, na katero zunanjo institucijo se lahko obrnete, če prijave ne bo mogoče ustrezno obravnavati znotraj šole.

Zaupnik vam bo po potrebi izdal tudi potrdilo o vloženi prijave, v kolikor ga boste potrebovali v drugih uradnih postopkih.

 

 

Kdaj ste upravičeni do zaščite?

Do zaščitnih in podpornih ukrepov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev so upravičeni prijavitelji, ki so fizične osebe in so podali prijavo o kršitvi znotraj svojega delovnega okolja, zaradi česar se proti njim izvajajo ali se lahko izvajajo povračilni ukrepi.

Zaščita se zagotavlja prijaviteljem, ki so prijavo podali v dobri veri (ob podaji prijave so verjeli, da so informacije resnične). Prijavitelji, ki vedoma podajo lažno prijavo, niso upravičeni do zaščite; takšna prijava lahko pomeni tudi storitev prekrška.

Zaščita prijaviteljev velja za prijavljene kršitve, ki še trajajo oziroma so se zgodile ali prenehale pred manj kot dvema letoma. Prijavo je torej treba podati čim prej.

 

Kakšen je postopek obravnave prijave?

Ko zaupnik prejme prijavo, izvede predhodni preizkus. To pomeni, da preveri zakonske pogoje za obravnavo prijave.

Predhodni preizkus zaupnik izvede v sedmih dneh in o tem obvesti prijavitelja. Če zaupnik prijavo sprejme v obravnavo, se postopek nadaljuje, v nasprotnem pa prijavitelja obvesti o tem, da prijave ne bo obravnaval, in pojasni razloge. Po potrebi lahko zaupnik kontaktira prijavitelja za posredovanje dodatnih podatkov, ki mu bodo omogočili celovito obravnavo prijave.

V nadaljevanju obravnave zaupnik oceni, kdo znotraj organizacije lahko pomaga pri preiskavi kršitve in izvedbi ukrepov za odpravo kršitve. Te osebe seznani z vsebino prijave, ne pa tudi s podatki o prijavitelju. Če bo treba za razrešitev prijave druge osebe seznaniti z osebnimi podatki prijavitelja (ker se npr. kršitev nanaša nanj osebno), ga bo zaupnik zaprosil za soglasje za razkritje osebnih podatkov. Če brez soglasja prijavitelja ne bo mogoče nadaljevati s postopkom, le-ta pa se z razkritjem ne strinja, bo postopek ustavljen. Če bo to potrebno, bo pri preiskavi kršitve sodeloval odvetnik ali revizor, ki bo tudi seznanjen z vsebino prijave.

Z vsebino prijave (ne pa tudi s podatki o prijavitelju) bo seznanjena tudi oseba, na katero se prijava nanaša (kršitelj), ki bo lahko v postopku sodelovala in ščitila svoje interese, če je to v konkretnem primeru ustrezno.

V postopku ugotovljene kršitve bodo odpravljene v najkrajšem roku. Zaupnik bo po potrebi o kršitvah obvestil tudi pristojne organe, kadar je prijava kršitev zunanjim organom obvezna, in naznanil kaznivo dejanje oziroma vložil kazensko ovadbo v primeru, ko bi pri ugotovljeni kršitvi šlo za kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. V slednjem primeru bo zaupnik vaše osebne podatke posredoval državnemu tožilstvu le na obrazloženo zahtevo, če bo to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj.

Ob zaključku postopka zaupnik prijavitelja seznani z izidom postopka ter predlaganih in izvedenih ukrepih. Če postopek še ne bo končan po treh mesecih, bo zaupnik prijavitelja obvestil o trenutnem stanju zadeve. Zaupnik bo o izidu postopka obvestil tudi vodstvo (ravnatelja), pri čemer v poročilu ne bo navajal osebnih podatkov prijavitelja.

 

Kaj storiti v primeru povračilnih ukrepov?

Za povračilne ukrepe veljajo tisti ukrepi, s katerimi se poslabša položaj prijavitelja in so posledica vložene prijave. Med njimi so na primer opozorilo pred odpovedjo oz. odpoved delovnega razmerja, disciplinske sankcije, premestitev, nadlegovanje, neenaka obravnava in podobno.

Izvajanje povračilnih ukrepov je prepovedano in lahko predstavlja prekršek. V primeru povračilnih ukrepov je možno vložiti zahtevo za začasno odredbo, s katero sodišče delodajalcu odredi ustavitev povračilnih ukrepov. Če bi bili delovnopravni ukrepi že izvršeni, je možna tudi tožba na delovnem sodišču. V primeru odpovedi delovnega razmerja je prijavitelj upravičen tudi do nadomestila za brezposelnost, in sicer ne glede na razlog odpovedi (tudi če je iz krivdnih razlogov), če s potrdilom Komisije za preprečevanje korupcije izkaže, da je upravičen do zaščite po ZZPri.

 

 

Kdaj lahko zaupnik razkrije identiteto prijavitelja?

Zaupnik lahko identiteto prijavitelja razkrije v treh primerih:

  • če se prijavitelj strinja z razkritjem (zaupnik ga bo prosil za soglasje);
  • če to zahteva državni tožilec, kadar je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj (o razkritju identitete tožilstvu je prijavitelj predhodno obveščen);
  • če to zahteva sodišče, ko je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva (o razkritju identitete sodišču je prijavitelj predhodno obveščen).

Ne glede na navedeno ne sme nihče razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

 

Izključitev odgovornosti glede razkritja

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z ZZPri, ne krši nobene omejitve ali prepovedi glede razkritja informacij in ne nosi nobene odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujno za razkritje kršitve na podlagi zakona.

Navedeno se ne uporablja glede omejitev razkritja informacij, določenih s predpisi na področju varovanja tajnih podatkov, poklicne skrivnosti odvetnikov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tajnosti sodnih posvetovanj in pravil kazenskega postopka.

Ne glede na določbe zakona, ki ureja poslovno skrivnost, prijava ali javno razkritje informacij, ki vključujejo poslovne skrivnosti, ni protipravno, če ju prijavitelj prijavi ali razkrije v skladu z ZZPri.

 

Organi za zunanjo prijavo:

   1.  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve,
   2.  Agencija za trg vrednostnih papirjev,
   3.  Agencija za varstvo konkurence,
   4.  Agencija za varnost prometa,
   5.  Agencija za zavarovalni nadzor,
   6.  Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
   7.  Banka Slovenije,
   8.  Državna revizijska komisija,
   9.  Finančna uprava,
   10.  Tržni inšpektorat,
   11.  Urad za preprečevanje pranja denarja,
   12.  Informacijski pooblaščenec,
   13.  Inšpekcija za informacijsko varnost,
   14.  Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
   15.  Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
   16.  Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
   17.  Inšpektorat za delo,
   18.  Inšpektorat za javni sektor,
   19.  Inšpektorat za okolje in prostor,
   20.  Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,
   21.  Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
   22. Zdravstveni inšpektorat,
   23.  Slovenski državni holding in
   24.  Komisija za preprečevanje korupcije.

 

Zaupnost:

Vsa poročila se obravnavajo zaupno v skladu z ZZPri, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Varujemo osebne podatke in zagotavljamo ustrezno zaščito tako za prijavitelja kot za osebo, na katero se nanaša prijava.

 

 

Informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne na:

https://www.sola-skofije.si/files/2022/03/SKM_C554e22033013030.pdf

Prijave v jutranje varstvo in podaljšano bivanje za šol. leto 2023/24 (2.-5. r.)

Spoštovani starši, skrbniki,

v šolskem letu 2023/2024 bomo za učence od 2. do 5. razreda Osnovne Oskarja Kovačiča Škofije organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za namen organizacije oddelkov podaljšanega bivanja in jutranjega varstva vas prosimo, da prijavo uredite tudi v primeru, če v šolskem letu 2023/24 predvidevate le občasna vključitev otroka v razširjen program.

Jutranje varstvo bomo v šolskem letu 2023/24 organizirali od 6.30 do 8.10. Učenci lahko v jutranje varstvo prihajajo do 8.00. Učenci preživijo čas do pouka ob različnih individualnih igrah, branju in ostalih usmerjenih in umirjenih dejavnostih. Jutranje varstvo je za učence od 1. do 5. razreda brezplačno.
Podaljšano bivanje bomo organizirali v popoldanskem času po končanem pouku do 16.00. Od 16.00 do 16.30 bo potekalo dežurstvo za nujne primere. Glavni namen podaljšanega bivanja je, da učenec v sprostitvenih dejavnostih ob dobrem počutju preživi čas v družbi vrstnikov do prihoda staršev. V okviru podaljšanega bivanja učenci opravljajo domačo nalogo, sprostitvene dejavnosti v učilnici in na prostem, ustvarjajo in se na podlagi predhodne prijave vključujejo v druge dejavnosti, ki se izvajajo v okviru razširjenega programa šole (dopolnilni in dodatni pouk, neobvezni izbirni predmet, interesne dejavnosti). Učenci, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje, bodo imeli možnost (v času od kosila do odhoda domov) malice, če boste učenca na obrok prijavili. Oddelke podaljšanega bivanja bomo oblikovali do konca meseca maja 2023, zato bo poznejši vpis otroka v podaljšano bivanje možen le, če ne bo bistveno vplival na že oblikovane oddelke podaljšanega bivanja – ne bo spreminjal števila oblikovanih in s strani ministrstva odobrenih skupin. Prosimo vas, da uro odhoda vašega otroka iz podaljšanega bivanja vpišete glede na dejanske potrebe.

Prijava na jutranje varstvo in podaljšano bivanje je možno opraviti izključno znotraj aplikacije eAsistent. Navodila najdete TUKAJ. Prijave ni možno opraviti preko mobilne aplikacije, ampak se je potrebno prijaviti na portal eAsistent za starše.
Prijava na jutranje varstvo in podaljšano bivanje v portalu eAsistent omogočena od ponedeljka, 15. 5. 2023, do ponedeljka, 22. 5. 2023.

V kolikor boste imeli težave s prijavo znotraj eAsistenta, se obrnite na pomočnico ravnatelja Alenko Turk na elektronski naslov

 

S spoštljivimi pozdravi,

Eneja Baloh
ravnateljica OŠ Škofije

Izbirni postopek – neobvezni izbirni predmeti (NIP) za šolsko leto 2023/24

Spoštovani starši, skrbniki, učenke, učenci!

Objavljamo ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za učence, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 obiskovali 4., 5. in 6. razred. Učenci neobvezne izbirne predmete obiskujejo le, če se zanje odločijo. V kolikor v šolskem letu 2023/2024 ne bi bilo dovolj prijav za organizacijo skupine pri posameznem neobveznem izbirnem predmetu, se le-ta ne bo izvajal.

Izvajanje in obveznosti učencev, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet:
⇒ učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko:
      –  neobvezni izbirni predmet tuj jezik se izvaja dve uri tedensko,
      –   neobvezni izbirni predmeti: umetnost, tehnika in šport se izvajajo eno uro tedensko;
⇒ znanje pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje številčno (od 1 do 5). Zaključena ocena je vpisana v spričevalu;
⇒ prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako, kot pri ostalih predmetih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
⇒ neobvezni izbirni predmet mora učenec obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu (med letom se ni možno izpisati);
⇒ ponujeni predmeti bodo organizirani le ob zadostni prijavi učencev.

Menjava in prenehanje obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta je možna do konca meseca septembra tekočega leta le v primeru, ko ne povzroča razpada skupine. Menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec) s podpisom staršev, dostavi učenec/-ka pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2023.

Tabela - seznam izbirnih predmetov

  VSEBINSKA PREDSTAVITEV PREDMETOV (pdf datoteka)

Prijavo k izbirnim predmetom lahko opravite znotraj eAsistenta za starše (video navodila). Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 15. do 22. 5. 2022.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Alenko Turk na elektronski naslov

S spoštljivimi pozdravi,

Eneja Baloh
ravnateljica OŠ Škofije

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na Osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije z enoto vrtca (v nadaljevanju: šola). V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikov.

 

Izjava o dostopnosti

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče naše šole in vrtca, ki se nahaja na spletnem naslovu:

www.sola-skofije.si

 

 

ZDSMA osnovne šole zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije (npr. šolski koledar, itd.). Upravne informacije s področja osnovnošolskega izobraževanja so zbrane in objavljene na spletnem mestu resornega ministrstva: https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/.

 

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • prilagajanje velikosti pisave,
 • prilagajanje barvnih kontrastov,
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 • ustavi premike in urejanje besedila,
 • nastavitve, da so vse povezave podčrtane,
 • navigacija s tipkovnico,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov,
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Vtičnik SOGO dostopnost omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0), je skladen s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče naše šole je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča naše šole spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • grafično zahtevna vabila na prireditve, izdelki učencev.

 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko sporočite po telefonu ali pošljete po navadni ali elektronski pošti na:

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije, Sp. Škofije 40D, 6281 Škofije,

telefonska številka: (05) 662 65 70,

elektronska pošta: .

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v osmih (8) dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

 

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 555 58 48, elektronska pošta:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena in objavljena  dne 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 

Nastavitve dostopnosti