Skoči na glavno vsebino

VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE

 

 1. PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

Za varno in spodbudno okolje in za doseganje ciljev bomo v šoli uvajali proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti, s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje.

Pozornost bomo namenili:

 • oblikovanju dobrih medosebnih odnosov – delavnice z zunanjimi sodelavci in institucijami;
 • ozaveščanju učencev o njihovih dolžnostih in pravicah;
 • oblikovanju oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih ravnanja – pravila šole in oddelka;
 • skrbi za zdravje (prehrana, gibanje) 

Vzpostavljali bomo pogoje za navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole in sprejemanje odgovornosti.
Vzgojno delovanje obsega tudi posledice kršitev pravil šole. Uporablja se, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. Učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti.

 

 1. SVETOVANJE IN USMERJANJE

Svetovanje in usmerjenje bo namenjeno učencem pri reševanju njihovih lastnih problemov, ki so povezani z razvojem učenca, šolskim delom, z odnosi z vrstniki in odraslimi, z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.

Usmerjanje in svetovanje bo potekalo:

 • v času šolskih obveznosti ali
 • v času izven pouka (pogovorne ure učiteljev, šolska svetovalna služba, svetovalke prek projekta Reboot now).

Svetovanje in usmerjanje bo potekalo v obliki pogovora med delavci šole in učenci, ki zadeva:

 • šibkosti ali težave v otrokovem šolskem delovanju,
 • odnose z vrstniki in
 • enkratne ali občasne kršitve pravil šolskega reda.

Cilji svetovanja in usmerjanja učencev so:

 • da se naučijo prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj;
 • da razvijejo realno in pozitivno samopodobo in samospoštovanje;
 • da oblikujejo lastne cilje in strategije za uresničevanje le-teh.
 • da učinkovito organizirajo svoje delo;
 • da se naučijo ustrezno presojati svoje vedenje in znanje;

 Po potrebi se starše usmeri po pomoč na zunanje strokovne institucije.

 

 1. VZGOJNI POSTOPKI in VZGOJNI UKREPI

Vzgojni postopki in ukrepi so natančno zapisani v Pravilih šolskega reda in prilogi: Seznam kršitev, postopkov in ukrepov.

Vzgojni ukrepi so posledica kršitev šolskega reda in šolskih pravil. Odločitev je lahko individualna (učitelj) ali skupinska (oddelčni ali učiteljski zbor).

Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev. Vzgojni ukrepi se uporabijo pri ponavljajočih, pogostejših in obsežnejših kršitvah pravil šolskega reda.

Učencu in njegovim staršem pojasnimo razloge za takšno odločitev, obliko in trajanje ukrepa in načine, s katerimi bomo preverili, ali je ukrep učinkoval.

 

 1. VZGOJNI OPOMIN

Vzgojni opomin se izreka na podlagi 60.f člena Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr.).

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.

Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole. Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem opominu šola starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. 

 

 1. PREŠOLANJE UČENCA NA DRUGO ŠOLO

Prešolanje učenca se lahko izvede na podlagi 54. člena Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr.).

Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen.

Če je iz učnih ali vzgojnih razlogov potrebno, lahko osnovna šola v soglasju ali na zahtevo staršev vključi učenca v drugo osnovno šolo, če ta s tem soglaša.

Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev:

  • če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje drugih ali
  • če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.

Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij.

Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge šole ter datum vključitve v to šolo.

Učence s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona je mogoče vključiti v drugo osnovno šolo na podlagi odločbe o usmeritvi (ZRSŠ).

 

 

 

 

Nastavitve dostopnosti