Skoči na glavno vsebino

 

KONTAKTI


 

GOVORILNE URE

Naslednje GU: 19. 12. 2023


 

PREVOZI

 


 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:             Odgovorna uradna oseba:

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

Sp. Škofije 40d, 6281 Škofije

Tel. 05 6626 570

E-pošta: o-okskofije.kp@guest.arnes.si

 

Eneja Baloh – ravnateljica


Tel
.: 05 662 65 71

 

Datum zadnje spremembe: 1. 4. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:   www.sola-skofije.si

 

ODLOK O USTANOVITVI

ODLOK O USTANOVITVI (neuradno prečiščeno besedilo)

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2. a   Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja:    Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:   OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
Vrtec Škofije

 2. b   Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:    Eneja Baloh
Tel. 05 662 65 71
E-pošta: o-okskofije.kp@guest.arnes.si 

2. c   Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

Notranji predpisi:  
 • Akt o ustanovitvi
 • Sistemizacija delovnih mest
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o popisu
 • Pravila o hišnem redu
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Poslovnik o delu sveta zavoda
 • Šolski sklad
 • Pravilnik o pečatih
 • Pravilnik o določitvi prilagojenega statusa učenca
 • Evidenca vodenja delovnega časa zaposlenih

 

Državni predpisi:  
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o vrtcih
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o financiranju v vzgoji in izobraževanju
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o šolski prehrani
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ/vrtcu

 

2. d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

 Predlogi predpisov:    

2. e    Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam dokumentov:                        
 • Letni delovni načrt
 • Finančno in poslovno poročilo
 • Finančni načrt
 

2. f    Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:    
 • Prijavni postopek za vpis v 1. razred
 • Prijavni postopek za vpis v vrtec
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje LDN in realizacije
 • Sprejemanje notranjih prepisov
 • Napredovanje delavcev v nazive/plačne razrede
 • Dodelitev prilagojenega statusa učencem
 

2. g    Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zbirka podatkov o otrocih in učencih vpisanih v vrtec/osnovno šolo  in njihovih starših

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

Zbirka podatkov o učencih/otrocih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oz. v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov

2. h   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto

Šolski koledar za tekoče šolsko leto

Cene za šolsko prehrano

Cene za najem šolskih prostorov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa:                

Večina informacij je dostopna preko spleta www.sola-skofije.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od 8. do 14. ure v tajništvu zavoda.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov: 
 • status učenca
 • stiki s starši
 • šolski koledar za tekoče šolsko leto
 • urniki oddelkov za tekoče  šolsko leto
 • mesečni koledar dogajanja
 • jedilniki

 

Nastavitve dostopnosti