Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), ki navaja da:

  • Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. 

 

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. 

V mesecu februarju 2023 bomo vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo (Pogoji za vpis, 45. člen).

 

Dostopnost