Skoči na glavno vsebino
Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka, ki se sestanejo vsaj dvakrat letno. Program dela SUŠ oblikuje mentorica s pomočjo učencev.

Skupnost učencev šole opravlja različne naloge:

  • obvešča učence o svojem delu,
  • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti,ki se nanašajo na program pouka, pravila šolskega reda, dneve dejavnosti…
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja,
  • oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

Predstavniki se udeležijo občinskega parlamenta. Šolski parlament na sestankih razpravlja o temi, se nanjo pripravi in nato aktivno sodeluje na občinskem parlamentu. Tema otroških parlamentov v šolskem letu 2019/20 je »Moja poklicna prihodnost«. S tem šolskim letom se začenjajo že 30. otroški parlamenti.

Skupnost učencev šole ima učitelja mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorica skupnosti učencev šole v šolskem letu 2019/20 je Katarina Zidarič.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev glede na število oddelkov na šoli. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.

V sklopu letošnje teme otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem so se učenci pri razrednih urah pogovorili o tem, kaj v šoli najbolj pogrešajo in kaj bi spremenili. Ko so predstavniki oddelkov o tem poročali na sestanku skupnosti učencev, so omenili ogromno predlogov in idej, kako šolski prostor izboljšati in kako prispevati k boljšemu počutju učencev v šoli. Tudi predlogov, ki presegajo naš šolski prostor, in se nanašajo na spremembe na državnem nivoju, se ni manjkalo.

Mentorica SUŠ-a je predloge posredovala ravnateljici in učiteljskemu zboru, kjer so o predlogih razpravljali, nekatere med njimi pa tudi podprli. Naslednje šolsko leto naj bi se tema o šolstvu in šolskem sistemu nadaljevala. Videli bomo, kaj od predlaganega bomo tudi dejansko uresničili.

 

Snežana Jeras, mentorica

Kaj je otroški parlament?

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2017/18 je: ŠOLSTVOIN ŠOLSKI SISTEM.

Nastavitve dostopnosti